જિંદગી એટલે જીવવાનુ નામ

આથમતા સુયઁની તેજ ગરમીમાં પગને ખુલ્લા રાખી બેસવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે.આ સુયઁને શું કદી તાપ લાગતો હશે???વિચારવા જેવો સવાલ છે.આપણા શરીરને થોડાગણા તાપની જરૂરિયાત પડે છે.જો તે ના મળે તો માણસ મરી જશે.શું સુયઁને પણ કોઈ તાપ આપતુ હશે?? કે પછી તે પોતાના અંદર પડેલા તાપથી જ જિંદગી ગુજારતો હશે.
   આપણા બધાના જીવનનુ પણ એવુ જ છે.આપણે અમુક ચીજો કે અમુક બાબતો વગર જીવન જીવી નથી શકતા.જેમકે સુખ,દુખ,લાગણીઓ,ગુસ્સો,અકણામણ,શંકા,વગેરે એવી બાબતો છે જે આપણા જીવનમા ના હોય તો આપણુ જીવન નિસ્તેજ બની જાય છે.
જિંદગીમા બધા અનુભવ થવા એ અંત નથી પણ નવા જીવનની શરુઆત છે.જિંદગી ક્યારેક આપણને ખુશી આપે છે નહિ તો ક્યારેક ખોબો ભરીને દુખ આપે છે.આ સાવાભાવિક છે.હમેશા આપણા જીવનમા સુખ જળવાઈ રહેવાનું નથી.

તો જિંદગી એટલે જીવવાનુ નામ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s